El bosc

Primer recurs de l’economia verda

La multifuncionalitat del bosc com a font de riquesa económica i ambiental

Pect el bosc

El bosc

Primer recurs de l’economia verda

La multifuncionalitat del bosc com a font de riquesa económica i ambiental

Pect el bosc

El bosc, primer recurs de l'economia verda

Catalunya és un país de boscos; un 64% de la superfície és forestal, amb poc més de 2 milions d’hectàrees i un increment de les masses forestals d’entre 3 i 4 milions de m3 l’any.

La superfície forestal de Ll eida, és de 780.472 ha, que coincideix amb la mitjana catalana en percentatge sobre la superfície total, però, amb la particularitat que la propietat pública dels boscos és del 41,90% que gairebé quadruplica la mitjana conjunta de la resta de demarcacions que és del 11,51%.

Els boscos són la infraestructura verda més important del país, però avui el seu aprofitament econòmic directe només representa l’1,3 % del PIB del sector primari i el 0,06% del PIB global del país. L’aplicació del concepte de bioeconomia, que impulsa l’estratègia 2020 de la UE i desenvolupa el Pla General de Política Forestal de Catalunya 2014-2024 aprovat pel Govern de la Generalitat el juny del 2014, suposa una gran oportunitat de creixement del sector i de desenvolupament del territori, i és el vector que orienta el PECT “El bosc, primer recurs de l’economia verda”.

Imagen + descripción
Imatge
pres2
Descripción

A Lleida a més, el bosc i els recursos naturals que el formen, juga un paper cabdal en la configuració del paisatge, que és un recurs fonamental de l’oferta turística lleidatana, i en la conservació dels recursos hídrics i la biodiversitat.

D’acord amb el Pla Estratègic per a l’adaptació de l’estratègia RIS3CAT a la demarcació de Lleida, elaborat per la Diputació, que estableix com a objectiu central potenciar la multifuncionalitat del bosc com a font de riquesa econòmica i ambiental.

L’objectiu estratègic general del PECT és impulsar el procés de transició cap al model de bioeconomia en el territori a partir del bosc com a recurs essencial; promoure la innovació, la competitivitat (creixement econòmic), el reequilibri territorial (llocs de treball en zones rurals) i l’adaptació al canvi climàtic en els diferents estadis de la cadena de valor forestal, en el marc conceptual de l’economia circular.

Els objectius estratègics

Eines de planificació

Desenvolupar eines avançades de planificació i suport a la gestió forestal.

Aprofitaments forestals

Aprofitaments forestals en terrenys abandonats de difícil accés amb mètodes innovadors de mecanització.

Innovacions de producte

Fomentar les innovacions de producte i de procés en indústres de 1a i 2a transformació de la fusta.

Biorefineries

Establir biorefineries lignocel·lulòsiques en cascada, a partir de fusta de baix per produir productes d’alt valor.

Producció sostenible

Innovaren la producció sostenible de productes forestals no fusters d’alt valor afegit com la tòfona negra.

Comercialització

Promoure la comercialització i consolidació dels nous productes al mercat.

Formació

Formar i capacitar en els diferents estadis de la cadena de valor.

Balanç de carboni

Optimitzar el balanç de carboni al conjunt de la cadena de valor.

Forestal pública i privada

Implicar la propietat forestal pública i privada i a la industria de transformació en la millora i revalorització del sector.

Apostem per la terra i els boscos

Entitat representant
Entitat sòcia
Entitat sòcia
Entitat participant no beneficiària
Entitat participant no beneficiària
Entitat participant no beneficiària
Entitat participant no beneficiària
Entitat participant no beneficiària