Socis

Socis beneficiaris

Diputació de Lleida
Entitat representant

La Diputació de Lleida és la institució supramunicipal que representa i dóna suport als ajuntaments de la demarcació i, per tant, a tots els lleidatans. La corporació ha significat per a l'exercici d'un municipalisme compromès amb les persones, la defensa del món local i la projecció internacional de les terres de Lleida.

L'acció de govern es centra en el desenvolupament de polítiques en favor de el desenvolupament integral del territori i, amb especial atenció, els serveis i les accions que enforteixen la comunitat. L'Institut d'Estudis Ilerdencs, el Patronat de Turisme, el Patronat de Promoció Econòmica, l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals i el Centre Europeu d'Empreses i Innovació són organismes creats per la Diputació. Una societat capçalera ho és també en investigació. Conjuntament amb l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, la Diputació impulsa un centre de referència internacional en recerca, que estarà connectat amb el Centre d'Estudis Porcins de Torrelameu. També té en marxa una convocatòria de beques adreçada a estudiants de medicina per fomentar la recerca en el territori i evitar fuga de talent. A més, les col·laboracions amb l'IRTA i la UdL han permès plantejar projectes d'experimentació de reg a la zona de Maials i d'introducció apícola a Lleida.

La Diputació de Lleida, que lidera i impulsa la promoció econòmica de les comarques de les terres de Lleida, assumeix com a entitat que representa la coordinació de el projecte, les operacions i actuacions en el marc d'aquest PECT, que s'executaran conjuntament amb les entitats sòcies.

Universidad de Lleida
Entitat sòcia

Combina una llarga i fructífera tradició universitària amb una estructura jove i dinàmica que aposta decididament per una formació i una investigació de qualitat, per uns avançats mètodes docents i per la internacionalització. Distingida amb el Campus d'Excel·lència Internacional pel projecte IBERUS, té una gran vinculació amb el seu entorn productiu territorial; la UdL gaudeix d'un posicionament rellevant pel que fa als estudis agronòmics i forestals, però també en els estudis en altres àmbits de coneixement.

Actualment, la UdL és la quarta millor universitat d'Espanya en docència i la setena en investigació, segons l'estudi Rànquings ISSUE 2015, la 6a posició a Espanya en impacte normalitzat (CyD 2012) i la 2a posició a Espanya en excel·lència i lideratge (CyD 2014).

La Universitat de Lleida ha aconseguit al llarg dels anys situar-se en una posició rellevant en diferents àmbits de recerca. Disposa de 111 grups de recerca que desenvolupen la seva activitat en àrees de coneixement molt diferents, dels quals 44 són grups consolidats reconeguts per la SGR i amb l'investigador principal membre de la UdL. Aquests grups de recerca han tingut reconeixement en l'àmbit internacional. L'Anell de Recerca UdL, agrupa les seves diferents instituts d'investigació i pretén impulsar la seva visibilitat així com la transferència de coneixement, peça fonamental en l'estructuració de la capitalitat agroalimentària de Lleida a l'Euroregió.

La Universitat de Lleida executarà les operacions IMBIOFUST i INNOVATRUF

Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya
Entitat sòcia

El CTFC, amb seu a Solsona (Lleida) va néixer el 1996 en forma de consorci participat pel Consell Comarcal del Solsonès, la Universitat de Lleida, la Diputació de Lleida, la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, i la Generalitat de Catalunya . La seva dinàmica s'ha caracteritzat per un creixement que fa que en l'actualitat, la institució compti amb prop d'un centenar de professionals en plantilla entre científics, tècnics, becaris i personal d'administració, i que compti amb el suport d'administracions, institucions i empreses que col·laboren en el seu dia a dia.

Un dels eixos estratègics de l'CTFC és promoure el desenvolupament i el reconeixement de la fusta com a material i contribuir a la millora de la competitivitat, foment de la innovació i augment de la productivitat de el sector de la fusta Amb aquesta finalitat el CTFC assisteix a les empreses, entitats i institucions de el sector per la via de la recerca, la prestació de serveis tecnològics, la transferència de tecnologia i de coneixements i la formació. Les principals línies d'activitat, en aquest camp de la seva actuació, són R + D pròpia, R + D contractada, serveis tecnològics avançats, assessorament tècnic, informació i estudis, promoció i difusió i formació.

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, executarà les operacions de planificació i movilització i la de valorització de la fusta.

Socis no beneficiaris

Forestal Catalana SA
Entitat participant no beneficiària

Forestal Catalana, SA. és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya en forma de societat anònima i està adscrita al departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Forestal Catalana SA realitza una variada gamma d'actuacions mediambientals, que van des de la gestió forestal, la construcció d'infraestructures, les actuacions de conservació de medi natural, la producció i comercialització de planta destinada principalment a la repoblació forestal, fins a la gestió de recursos ramaders , aqüícoles i de fauna, així com estudis i projectes relacionats amb l'expressat anteriorment. El nombre d'obres i treballs realitzats anualment supera els dos centenars.

Per a l'assoliment d'aquests objectius, Forestal Catalana SA disposa d'un equip humà tècnicament qualificat i d'un extens parc de maquinària i de transport forestal, així com de planters, amb una existència superior als dos milions de plantes forestals

Elfocat
Entitat participant no beneficiària

L'Associació d'Entitats Locals Propietàries Forestals a Catalunya (ELFOCAT) agrupa la majoria d'ens locals públics amb patrimoni forestal o amb gran vinculació amb el sector forestal a Catalunya. Formen part un total de 90 municipis de 23 comarques que, conjunt, són propietaris de 205.538 ha. que suposen el 56% del total de la superfície forestal de la qual són titulars les entitats locals catalanes

Associació de Productors de Tòfona de Catalunya a Lleida
Entitat participant no beneficiària

L'Associació Productors de Tòfona que té el seu origen en un projecte europeu LIFE (Introducció de fongs comestibles de qualitat en repoblacions forestals), neix per potenciar les possibilitats que ofereix el cultiu tòfones, i agrupar els productors. El principal objectiu és oferir als socis aportació tècnica i logística per resoldre qüestions sobre el cultiu i informar-los dels últims avenços tècnics

Axeb Biotech SL
Entitat participant no beneficiària

Axeb Biotech SL és una empresa de base tecnològica en l'àmbit de la química verda i la biotecnologia vegetal amb activitats de desenvolupament de processos i productes, producció de principis actius i productes finals, i comercialització en el sector agrícola i industrial. L'empresa té interès en l'aprofitament de productes provinents de la biomassa per a preparar les seves formulats i en especial els derivats de les lignines.

Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Entitat participant no beneficiària

El Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida va ser constituït per la Diputació de Lleida el 1997 com un organisme autònom local, i té personalitat jurídica i patrimoni propis per al compliment dels seus fins. Va ser creat per donar suport a les polítiques públiques adreçades a el desenvolupament econòmic de les terres de Lleida. Des de la seva creació, el Patronat ha treballat en xarxa amb altres entitats de promoció econòmica del territori, dinamitzant i creant projectes. El Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida té gran experiència en la gestió de fons europeus liderant i executant projectes de desenvolupament econòmic amb el Fons de Cohesió, FEOGA, LEADER +, PRODER, FEDER, INTERREG IIIA, IVA INTERREG, i FSE, els ascendeixen a la quantitat aproximada de 22 milions d'euros.